Prosjektleder: Hans Bjelland, SINTEF Ocean
Partnere: NTNU IMT
Periode: Q1 2017 – Q4 2017


Formålet med dette prosjektet var å utforske scenariometodikk og den norske havbruksindustriens utvikling frem mot 2050. Arbeidet ble gjort gjennom en masteroppgave som gjennom ulike tilnærminger utviklet fire scenarier for en mulig fremtidig næring. Scenariene kan videre benyttes av beslutningstakere for å forberede seg på mulige trusler og muligheter.

Analysen baserer seg på en studie av havbruksindustriens situasjon i dag, dens utvikling, dens 2050-mål, forutsetningene for å nå 2050-målene, en PESTEL-analyse, en konkurransekraft-analyse og en SWOT-analyse. Videre, for å sikre nødvendig informasjon for å gjennomføre analysen har seks intervjuer med syv relevante interessenter til industrien blitt gjennomført.

Hovedresultatene av denne oppgaven er fire scenarioer med navn Dry Well, Puddle, Ocean og Poseidon som alle beskriver mulige fremtidige situasjoner for industrien i 2050 og utviklingen som har ledet opp til denne.

For hvert scenario er det laget en korresponderende handlingsplan. Hensikten med disse er å beskrive implikasjonene av scenarioene med tanke på avgjørelser og strategiske interesser, avgjøre om informasjonen om fremtiden validerer de originale antakelsene, avgjøre hva scenarioene antyder for designet og timingen av strategier, beskrive hvilke trusler og muligheter scenarioene foreslår, beskrive hvilke kritiske problemer som fremkommer i scenarioene, avgjøre hvilke saker som bør bli adressert av spesifikke beredskapsplaner, avgjøre hvilken type fleksibilitet og motstandsdyktighet som er nødvendig fra industriens planleggingsperspektiv og avgjøre hvilke faktorer som bør overvåkes. En fellesnevner i handlingsplanene er at å oppnå miljømessig bærekraft burde motta en høyere prioritet dersom industrien skal oppnå 2050-målene. En annen fellesnevner er at miljøproblemene hemmer industriens vekst i alle scenarioene hvor industrien ikke oppnår 2050-målene. Derfor foreslår alle handlingsplanene at miljøproblemene burde bli adressert av spesifikke beredskapsplaner.

Resultater:

Innovasjonspotensiale:

  • Støtte til strategiske beslutninger