Prosjektleder: Jan Tore Fagertun, SINTEF Ocean
Partnere: Cermaq, MOWI, SalMar, AQS
Varighet: til avslutning av SFI Exposed


Industriskala feltforsøk vil være et viktig grunnlag for å utvikle ny kunnskap og teknologi. Målte data brukes til utvikling av løsninger og operasjoner på eksponerte lokaliteter gjennom f.eks. validering av numeriske modeller. Kostnadseffektiv implementasjon og dokumentasjon av slike forsøk vil kreve en pålitelig og fleksibel e-Infrastruktur. Eksponerte anlegg driftet av Cermaq, MOWI og SalMar vil bli benyttet for feltforsøk. Responser fra fôrflåter, arbeidsbåter (Janker og Herkules) ved anleggene og skipet Loke fra AQS er også med i datagrunnlaget.

I tillegg til løsninger for e-Infrastruktur på eksisterende eksponerte anlegg har flere av forskningsområdene i EXPOSED samt doktorgradskandidater, post doc stipendiater og studenter med masteroppgaver også behov for referansedata fra lange måleserier. Data brukes også som referanse i undervisningen til studenter innen marin teknikk ved NTNU.

 

 

Graf med bølgehøyd

Figur 2: bølgehøyder i storm i Desember 2016.

Graf over strøm i havet

Eksempel Strøm i storm i Desember 2016.

 

Figur 2 viser at maksimale bølgehøyder målt av Marine Harvest sin bøye nærmet seg 6 meter under stormene sent i desember 2016 (største bølger målt per oktober 2018.) Bøyedata er tilgjengelig for partnere i EXPOSED via et web-grensesnitt. Aggregerte data og figurer som viser forholdene er tilgjengelig på den eksterne web-siden, se under.

 

28 Aggregerte data og grafer som viser data fra bøyene blir publisert på siden.

 

Figur 4: Oseanografisk bøye

Bøyedata

For bruk i SFI EXPOSED har henholdsvis Marine Harvest, SalMar Farming og Cermaq Norway kjøpt tre bøyer. Marine Harvest sin bøye er plassert i nærheten av Sula utenfor Frøya i Sør-Trøndelag. SalMar Farming sin bøye er plassert ved Hosenøyan utenfor Stokkøya ved Fosen. Cermaq Norway sin bøye er plassert ved Mulen i Nordfolda ved Steigen i Nordland.

Informasjon fra bøyene oppdateres hver time og finnes her.