Prosjektleder: Seniorforsker Ingunn Marie Holmen

Deltakende partnere: Cermaq, SalMar, Marine Harvest, Anteo, Aqualine, AQS, Lerow, NTNU IMT, SINTEF Ocean, DNV GL, MacGregor, Kongsberg Maritime Merchant Marine


Fiskeoppdrett er utsatt med tanke på yrkesskader, og har den nest høyeste personulykkesfrekvensen sammenliknet med andre næringer i Norge.  En intervjuundersøkelse med røktere og driftsledere på senvinteren 2012, fastslo at havbruksoperasjoner allerede gjennomføres på grensa av hva utstyr og personell tåler. Tidligere forskning har identifisert noen havbruksoperasjoner som spesielt kritiske i forhold til risiko for personulykker og rømming av fisk. Dette er arbeid på not og bunnring, kjemisk avlusing med duk, og brønnbåtoperasjoner i anlegget. Disse operasjonene innebærer blant annet utstrakt bruk av kraner og utføres med hjelp fra ett eller flere servicefartøy/arbeidsbåter. Tjenester kjøpes også inn fra spesialiserte underleverandører slik at anleggene har blitt en arena hvor flere aktører samhandler i komplekse operasjoner. I tillegg er det fortsatt mange manuelle operasjoner og sikker gjennomføring stiller store krav til erfaring og kompetanse hos enkeltindividet. Det er derfor et økende behov for å utvikle nye styringssystemer for sikker og pålitelig drift i havbruk, for å redusere miljøpåvirkning, nedetid på utstyr og risiko for personulykker. Styringssystemer for å håndtere risiko må utvikles i et nært samarbeid mellom næringsaktører, myndigheter og forskningsmiljøer for å sikre at havbruksnæringas spesielle behov og krav blir ivaretatt.

Dette prosjektet har fokus på å utvikle og etablere god praksis for sikkerhets- og risikostyring i daglig drift av og under komplekse operasjoner i oppdrettsanleggene. En PhD-stipendiat er ansatt ved NTNU Institutt for marin teknikk innenfor dette temaet. En innledende studie har avdekket et at det er liten grad av standardisering i flåten av servicefartøy, både når det gjelder utføring av de enkelte arbeidsoperasjonene og design av fartøy. Det vil derfor utarbeides anbefalinger for sikre arbeidsoperasjoner på servicefartøy, både når det gjelder prosedyrene, utformingen av utstyr og innredningen av arbeidsdekket. Krav til kompetanse og opplæring av mannskap vil også være tema, samt metoder for effektive og systematiske risikovurderinger.