Prosjektleder: Jan Tore Fagertun, SINTEF Ocean
Partnere: Salmar Farming, Mowi, Cermaq Norway, Aqualine, AQS, Kongsberg Maritime, Lerow, MacGregor Norway (all tentative)
Varighet: Q1 2019 – Q4 2019


Hvordan finner man det optimale konseptet for en gitt eksponert lokasjon? Hensikten med P11 var å utvikle en metode som kan hjelpe beslutningstagere å treffe en rasjonell og mer optimal beslutning for valg av konsept for sin lokalitet.

Holistisk design er svært utfordrende. Det er mange hensyn som stilles opp mot hverandre. Det å sortere ut hvilke som skal veie tyngst i valg av løsninger er utfordrende.

P11 brukte casestudier av eksisterende teknologi og teknologi som er utviklet gjennom utviklingstillatelser til å finne fordeler og forbedrings-potensialene i løsningene.

HMS for personell, beredskap, teknologi for å manipulere forhold som påvirker fiskevelferd/ -helse, håndtering, logistikk, forhold på lokalitet, strukturelle kapasiteter og økonomi  er alle nøkkelord som ble belyst. Dette er et utvalg av kriterier som kan brukes som beslutningsunderlag.

En metode som hjelper beslutningstagere å ta rasjonelle valg har blitt utviklet. Erfaringer fra andre bransjer ble benyttet.

Videre ble det laget et forslag til hvordan resultater integreres i prosjektutvikingsplanen for fremtidens løsninger for eksponerte lokaliteter.

Beskyttelse av immatrielle rettigheter ble også bli belyst i prosjektet.

På lang sikt er målet at fremtidens løsninger er bærekraftige og tilpasset den spesifikke lokaliteten, mens på kort sikt er målet at beslutningstagere vil få et verktøy som brukes i planleggingen av fremtidens løsninger.