Prosjektleder: Hans Bjelland, SINTEF Ocean
Partnere: Alle
Varighet: Q2 2015 – Q2 2016


Prosjektet har sett på mulige fremtidige konsepter for eksponerte operasjoner i havbruksnæringen. Dette har vært en senteraktivitet hvor alle partnere og forskningsområder har vært involvert og fungerer som et grunnlag for videre forskning og samarbeid. Dette prosjektet har vært et viktig verktøy for senterets planer og strategier. Resultatene gir alle partnerene bedre grunnlag for strategiske beslutninger.

Prosjektet har sett på nåværende kunnskap, utfordringer, forskningsbehov og mulighetene for innovasjon. Dette har inkludert:

  • Å identifisere hvert enkelt partners kompetanse, ambisjoner og behov.
  • Innenfor hvert forskningsområde har vi samlet, beskrevet og evaluert mulige teknologier og strategier for eksponert havbruk
  • Å beskrive strømningsutsatte lokaliteter, deres miljø og driftserfaringer
  • Definisjon av begrepet «eksponerte havbruksoperasjoner»
  • Utarbeiding av ulike scenarier for fremtidige konsepter for eksponert havbruk
  • Utarbeiding av kravsspesifikasjoner fra scenariene og etablering av et kvalitetssikret grunnlag for innovasjonsprosesser.
  • Å benytte prosjektresultatene til å utarbeide interne strategier og senterplaner.
  • Å benytte prosjektresultatene som grunnlag for generell kommunikasjon om senteret og eksponert havbruk.

Sammen med Patentstyret har vi analysere nåværende situasjon for opphavsrett vedrørende forskningsområdene til senteret.