Prosjektleder: Hans Bjelland, SINTEF Ocean
Partnere: Alle
Varighet: Q2 2015 – Q2 2016


Prosjektet skal se på mulighetene for fremtidige konsepter for eksponerte operasjoner i havbruksnæringen. Dette har vært en senteraktivitet hvor alle partnere og forskningsområder har vært involvert og fungerer som et grunnlag for videre forskning og samarbeid. Dette prosjektet er et viktig verktøy for å sette opp strategier og planer for senteret. Resultatene vil også kunne gi alle partnerene et bedre grunnlag for strategiske beslutninger.

Prosjektet vill se på nåværende kunnskap, utfordringer, forskningsbehov og mulighetene for innovasjon:

  • Identifisere hvert enkelt partners kompetanse, ambisjoner og behov.
  • Innenfor hvert forskningsområde skal vi samle, beskrive og evaluere mulige teknologier og strategier for eksponert havbruk
  • Beskrive strømningsutsatte lokaliteter, deres miljø og driftserfaringer
  • Definere bekrepet «eksponerte havbruksoperasjoner»
  • Utarbeide ulike scenarier for fremtidige konsepter for eksponert havbruk
  • Utarbeide kravsspesifikasjoner fra scenariene og etablere et kvalitetssikret grunnlag for innovasjonsprosesser.
  • Benytte prosjektresultatene til å utarbeide interne strategier og senterplaner.
  • Benytte prosjektresultatene som grunnlag for generell kommunikasjon om senteret og eksponert havbruk.

Sammen med Patentstyret skal vi analysere nåværende situasjon for opphavsrett vedrørende forskningsområdene til senteret.