SFI EXPOSED på ekskursjon til oppdrettsanlegg

I juni arrangerte SFI Exposed ekskursjon med workshop og omvisning ved oppdrettsanlegget på Rataren for 17 personer. Med på turen var PhD stipendiater, veiledere, NTNU og SINTEF. Første dag av turen ble avholdt ved oppdrettsanlegget på Rataren med presentasjoner, omvisning og baccalao-lunch ute. Dag to startet med møter og bedriftspresentasjon ved Blått Kompetansesenter før vi fikk omvisnig hos Aqualine og satt nesen tilbake til Trondheim. En lærerik tur for mange.

By | juli 12th, 2016|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for SFI EXPOSED på ekskursjon til oppdrettsanlegg

Vel gjennomførte EXPOSED-dager

Årets første EXPOSED-dager ble arrangert på Britannia Hotell i Trondheim sist uke. Det var godt oppmøte med nesten 50 påmeldte fra industri- og forskningspartnere samt stipendiater. På samlingene ble arbeidet som er gjort i forbindelse med utviklingskonsesjoner presentert og alle prosjektene som gjennomføres i regi av senteret ble gjennomgått. Patentstyrets patentanalyse ble også gjennomgått og diskutert. Videre var det fokus på eksponerte operasjoner, HMS og risikofaktorer under andre dag av arrangementet. EXPOSED-dager gjennomføres to ganger årlig i tillegg til PhD/Post-doc workshops. Samlingene skal fungere som en møteplass for innovasjon, resultatpresentasjoner samt utveksling av ideer til nye prosjekter. Senterleder og forskningsleder ved SINTEF Fiskeri og havbruk, Hans Bjelland er glad for at så mange hadde anledning til å komme og sier det er svært nyttig med jevnlig informasjonsutveksling og prosjektgjennomgang.

By | mai 30th, 2016|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Vel gjennomførte EXPOSED-dager

Vil ha bedre resultater av FoU-satsinger

Foto: Johan Wildhagen/Norges sjømatråd. Nærings- og fiskeridepartementet vil finne ut om patentlandskapsanalyser kan bidra til å styrke og rette inn offentlige FoU-satsinger. De ba derfor Patentstyret om å lage landskapsanalyser sammen med norske forskningsmiljøer for å se om dette vil bedre forskningsresultater og redusere faren for feilprioriteringer. Klarere bilde av patentlandskapet Patentlandskapsanalyse kartlegger handlingsrommet rundt en bestemt teknologi. Landskapsanalysen viser patentaktiviteten i enkelte områder og antyder hvor man bør vurdere å investere forskningsmidler. For FoU-prosjekter kan det ha stor verdi å utføre landskapsanalyser i den innledende kartleggingen. Når kunnskapsgrunnlaget fra start også omfatter patenter kan man spare forskningsarbeid, finne mulige samarbeidspartnere, få økt kunnskap om industriens utviklingsarbeid og redusere antall feilinvesteringer ved at man retter arbeidet i en retning med større innovasjonsmuligheter. Pilotprosjekt Vi inviterte forskningsmiljøer til å delta i pilotprosjektet, og inngikk samarbeid med SFI EXPOSED om å lage en patentlandskapsanalyse innen marin teknologi knyttet til akvakultur. Rapporten [...]

By | mai 25th, 2016|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Vil ha bedre resultater av FoU-satsinger

Skal forske på laksens fysiologi og atferd i sterk vannstrøm

Vi har gleden av å presentere vår nye stipendiat, Malthe Hvas som er utdannet biolog fra Århus Universitet i Danmark. På sin master har han arbeidet med syre-base fysiologi, nitritt toksikologi og effekten av temperatur på oksygenforbruket i Pangasius (Pangasianodon hypophthalmus), en tropisk fakultativ luftåndende fisk, som har stor økonomisk betydning for Vietnamesisk akvakultur. Stipendiat Malthe Hvas Hans oppgave innen SFI EXPOSED ved Havforskningsinstituttet blir å definere grenseverdier for vannets strømhastighet, som sikrer en akseptabel velferd for oppdrettet Atlantisk laks. Til dette formål har Havforskningsinstituttet utviklet en stor svømme tunnel, som for første gang gjør det mulig å undersøke svømmeegenskapene i grupper av atlantisk laks under forskjellige forhold som for eksempel temperatur, oksygenmetning og stress. På sikt, skal han også undersøke laksens svømmeegenskaper i kommersielle anlegg og eksperimentelle skyvemerder. Selv om det kan være vanskelig å forstå hva Malthe sier, fordi han snakker dansk, er han likevel en [...]

By | mai 12th, 2016|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Skal forske på laksens fysiologi og atferd i sterk vannstrøm

Årsrapporten for 2015 er tilgjengelig

Årsrapport 2015 (klikk for å lese) Årsrapporten for senterets første år er nå tilgjengelig. Her kan man lese om senterets visjoner, organisering, planer og resultater. Åtte innledende prosjekter er definert for 2015/2016 og videre. I 2015 har ett prosjekt (P1) dokumentert kunnskapsplattformen og innovasjonspotensialet. Andre prosjekter har fokusert på å utvikle metode (P5), etablere forskningsinfrastruktur (P8), utføre innledende studier (P4) og igangsette PhD-prosjekter (P6 og P7). Full prosjektaktivitet vil starte i 2016. For å støtte tverrfaglig innovasjon og god kommunikasjon innenfor senteret, har det blitt arrangert ett to dager langt felles møte på våren og ett endags felles møte om høsten. Slike arrangementer vil, i tillegg til to årlige ph.d./post doc.-workshops, avholdes årlig. Disse EXPOSED-dagene vil representere en møteplass for innovasjon, utveksling av idéer og oppretting av nye prosjekter. Det har vært en betydelig industriell og politisk interesse for EXPOSED og dets mål i 2015. Dette er drevet frem av en [...]

By | april 11th, 2016|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Årsrapporten for 2015 er tilgjengelig

Infrastruktur og instrumentering for feltforsøk etablert

Feltforsøk for å teste og verifisere nye tekniske løsninger for eksponerte oppdrettsanlegg ventes å bli en viktig el av arbeidet i SFI EXPOSED. Det legges derfor stor vekt på å legge til rette for slike forsøk, og de tre oppdrettsselskapene som deltar i EXPOSED har alle pekt ut en lokalitet der et etableres e-Infrastruktur som skal sikre effektiv gjennomføring og sikker tilgang til data. Dette er lokaliteter som er blant selskapenes mest eksponerte i området, og som dermed vil gi nyttige erfaringer ved testing av nye løsninger. I løpet av prosjektperioden kan nye lokaliteter bli tatt i bruk for forsøk. De tekniske løsningene for e-Infrastruktur består av instrumentskap på merdkanten som har standard grensesnitt for digitale og analoge sensorer. I tillegg har alle skapene en lokal PC for datalogging og strømforsyning med batteribackup for å redusere risikoen for tap av data. Alle data overføres til databaseservere hos SINTEF SeaLab. Datakommunikasjon skjer primært [...]

By | mars 16th, 2016|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Infrastruktur og instrumentering for feltforsøk etablert

Doktorgrad skal bedre sikkerheten i havbruksnæringa

Et nytt doktorgradsprosjekt i regi av SINTEF Fiskeri og havbruk og EXPOSED skal gjøre arbeidshverdagen for ansatte i havbruksnæringen sikrere. Seniorforsker og nå doktorgradsstipendiat ved NTNU Ingunn Marie Holmen går i januar i gang med arbeidet med å se på HMS og hvordan begrense risiko for ulykker og skader innen næringen. Å sikre god overvåking og oppfølging av sikkerhet og risiko under drift skal gi tryggere drift på anleggene. - Havbruksnæringa vokser og det er behov for å systematisere kunnskapen og komme fram til en beste praksis når det gjelder sikkerhetsstyring. Dette blir stadig viktigere ettersom merder og dermed også arbeidsplasser etter hvert flytter seg lenger fra land, noe som gjør lokalitetene mer eksponert og byr på nye utfordringer. Mannskap og utstyr blir i større grad prisgitt naturkreftene og må forholde seg til mer ekstreme værforhold, med blant annet kraftigere vind, bølger og sterkere strømmer, forklarer Holmen. - Et spesielt [...]

By | januar 7th, 2016|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Doktorgrad skal bedre sikkerheten i havbruksnæringa

Designprosjekt av studenter ved NTNU

Exposed har samarbeidet med studenter ved NTNU Institutt for produktdesign for å få friske visjoner og synspunkter på fremtiden for akvakultur. Studentene leverte inn sine oppgaver hvor fokus har vært på kontrollrommet på land, flåte og ulike merder. […]

By | januar 6th, 2016|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Designprosjekt av studenter ved NTNU

Pål Takle Bore er stipendiat på havbrukskonstruksjoner

Pål er 25 år, kommer fra Stavanger, og er utdannet sivilingeniør i marin teknikk fra NTNU med spesialisering i hydrodynamikk og marine konstruksjoner. Vi ser frem til bidragene han vil skape i EXPOSED-senteret! Trondheim 02.12.2015 : Portretter av ansatte på Amos, NTNU. Foto Thor Nielsen Doktorgraden er relatert til temaet «eksponert havbruk». Planen er her å se på hydrodynamiske laster, lasteffekter, strukturell styrke og pålitelighet ved å utføre avanserte ulineære analyser i tidsplanet samt, om mulig, validere disse opp mot eksperimentelle resultater. Både bruddgrense- utmattings og ulykkestilstand vil bli undersøkt. Dette skal bidra til økt forståelse av de ledende fysiske lastfenomen et havbruksanlegg ved en eksponert lokalitet vil bli påkjent samt den påfølgende strukturelle respons. Basert på dette er målet å utvikle rasjonelle, kunnskapsbasert designkriterier for de viktigste komponenter i et oppdrettsanlegg til bruk i en næring som i økende grad ønsker å plassere anleggene sine på mer eksponerte [...]

By | desember 7th, 2015|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Pål Takle Bore er stipendiat på havbrukskonstruksjoner

Fiskeriminister Aspaker og EXPOSED på TEKMAR 2015

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker vil forestå åpningen av TEKMAR 2015, som arrangeres i Trondheim 1. og 2. desember 2015. I sin tale vil Fiskeriminister Aspaker fokusere på "Spillet om laksen – hvordan lykkes vi?". På dag to av konferansen vil styreleder i EXPOSED, Teknisk direktør Arne Rinnan fra Kongsberg Seatex, presentere muligheter for kompetanseverføring mellom maritime næringer. TEKMAR fokuserer i år på de galopperende produksjonskostnadene som preger lakseoppdrettet langs norskekysten, og den økte risikoen dette innebærer i forhold til nedgang som kan komme i lakseprisen. Situasjonen og det fremtidige landskap er preget av reduksjon i produksjon på lokaliteter som følge av lakselus, samt forestående nyinndeling av kysten i soner. Produsert mengde laks har vært status quo de siste 3 årene, og i fremtidsbildet ser en mulighet for reduserte vekstambisjoner for laksenæringen.  Næringen står følgelig i et veikryss der utfordringer må tas enda sterkere tak i og på nye måter.  En tung mobilisering med [...]

By | november 16th, 2015|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Fiskeriminister Aspaker og EXPOSED på TEKMAR 2015