Den raske teknologiutviklinga og fiskeoppdrett på mer eksponerte lokaliteter stiller nye krav til opplæring og kompetanse hos de som skal drifte anleggene.  Det er allerede i dag identifisert behov for krav som kommer i tillegg til de formelle kvalifikasjonskravene i regelverket. Årsaksanalyser av rømminger og personulykker i havbruksnæringa viser at «mangelfull opplæring» går igjen som en medvirkende årsak. God opplæring er derfor en viktig sikkerhetsfaktor, og arbeidernes kunnskaper og ferdigheter kan være avgjørende for om en operasjon gjennomføres slik at sikkerheten ivaretas for folk og fisk.

I regi av EXPOSED ble det arrangert et arbeidsmøte i oktober 2017 hvor opplæring og kompetansekrav i eksponert havbruk ble satt på agendaen. Her ble kompetansekrav som bør stilles til dagens operasjoner, samt til fremtidig eksponert havbruk, diskutert.

Følgende tema ble berørt:

  • Avviksrapportering og hvordan denne kan brukes til læring
  • Kvalitetssystemer med kompetansemodul for å dokumentere arbeidstakernes opplæring/kompetanse
  • Kunnskapsoverføring (teori/praksis)
  • Viktigheten av utstyrsspesifikk opplæring (av leverandør)
  • Ulike kurs (HMS, kran m.fl.)
  • Planlegging og risikovurderinger (herunder sikker jobb analyse)
  • Medbestemmelse og samarbeid – sikker arbeidspraksis
  • Sertifiseringskrav (eks. ASC, GlobalGAP) vs. myndighetskrav

Arbeidet med kompetansekrav vil videreføres i 2018, med mål om å utarbeide en anbefaling for kompetansekrav til havbruksarbeidere.