Feltforsøk for å teste og verifisere nye tekniske løsninger for eksponerte oppdrettsanlegg ventes å bli en viktig el av arbeidet i SFI EXPOSED. Det legges derfor stor vekt på å legge til rette for slike forsøk, og de tre oppdrettsselskapene som deltar i EXPOSED har alle pekt ut en lokalitet der et etableres e-Infrastruktur som skal sikre effektiv gjennomføring og sikker tilgang til data. Dette er lokaliteter som er blant selskapenes mest eksponerte i området, og som dermed vil gi nyttige erfaringer ved testing av nye løsninger. I løpet av prosjektperioden kan nye lokaliteter bli tatt i bruk for forsøk.

De tekniske løsningene for e-Infrastruktur består av instrumentskap på merdkanten som har standard grensesnitt for digitale og analoge sensorer. I tillegg har alle skapene en lokal PC for datalogging og strømforsyning med batteribackup for å redusere risikoen for tap av data. Alle data overføres til databaseservere hos SINTEF SeaLab. Datakommunikasjon skjer primært via anlegget sin bredbåndslinje, med reserveløsning via krypterte faste linjer over mobilnettet.

I tillegg til e-Infrastruktur for feltforsøk skal det etableres basis dataserier som grunnlag for design av nye løsninger:

  • Oseanografiske bøyer: Strøm, vind og bølgedata for områder som er aktuelle for ‘neste generasjon oppdrettsanlegg’
  • Kongsberg Seatex akselerometer/gyro (MRU): Bevegelse på merd og flåte relatert til hva slags arbeidsoperasjoner som ikke kan gjennomføres på anlegget

I første omgang har Marine Harvest og SalMar Farming satt ut hver sin bøye fra Fugro Oceanor som en del av SFI Exposed. MRU’er fra Kongsberg Seatex er satt ut på flåten og på en merd i anlegget (se bilder nedenfor).

buoy mru