Metoder og modeller for prosjektering av fartøy og fartøysoperasjoner i eksponert havbruk

PhD-kandidat: Hans Tobias Slette

Veiledere:

Professor Bjørn Egil Asbjørnslett (NTNU)
Professor Stein Ove Erikstad (NTNU)
Professor Pål Lader (NTNU)

Periode: Q3 2018 – Q3 2021


Design av fartøy, utstyr og logistiske løsninger må heves til et slikt nivå at sikkerhet og effektivitet i operasjoner ikke blir dårligere på eksponerte lokaliteter.

Det er fire punkter som er fremhevet for forskningsarbeid innen område 4. Økt kunnskap innenfor disse skal bidra til utvikling av robuste fartøysdesign og optimalisert logistikk. Dette vil igjen føre til at operabilitet og produksjon på eksponerte anlegg kan økes uten å kompromittere sikkerheten.

Punkt 1: Studere og utvikle nye design for alle tre fartøystyper, med nødvendig sjødyktighet, anleggsinteraksjon og utstyr for operasjoner på eksponerte lokasjoner.

Punkt 2: Analysere oppførselen til flytende objekter og den relative bevegelsen mellom fartøy og anlegg ved hjelp av simuleringsmodeller og annen programvare.

Punkt 3: Utvikle simuleringsmodell for eksponert havbruk som muliggjør simulering av kritiske operasjoner. Simulering kan da brukes til å evaluere hvor godt et foreslått fartøysdesign passer i den tiltenkte rollen, og dermed brukes som et ledd i designprosessen.

Punkt 4: Nye logistiske løsninger som tar hensyn til endringene i fartøy og flåteoperasjoner. Viktige aspekter er blant annet onshore og offshore lagring, og personell- og utstyrslogistikk.

Jeg vil forsøke å sammenkoble alle disse punktene ved bruk av en simuleringsmodell som tar for seg et komplett havbrukssystem, slik at ytelsen til ulike løsninger kan testes. Utgangspunktet vil være i punkt 3, hvor jeg utvikler en simuleringsmodell.

Resultater så langt:

  • Bygget en generisk simuleringsmodell for et havbrukssystem.
  • Innhentet værdata og driftslogger.

Status og videre arbeid:

  • Detaljering av simuleringsmodellen – få den til å oppføre seg som et virkelig system.
  • Videre innhenting av data og kunnskap.
  • Behandling av innhentet data.
  • Introduksjon til optimeringsmodell i sammenheng med simuleringsmodell.
  • Veileder to masteroppgaver. Operabilitet og fôrdistribusjon.