Utfordringer

Utvikle forbedrede strategier og systemer for risikohåndtering i fiskeoppdrett som integrerer tekniske, menneskelige og organisasjonsmessige faktorer, og som gir et systematisk grunnlag for å utvikle trygge arbeidsplasser, samt overvåking og oppfølging av sikkerhet og risiko under drift.

Forskningsoppgaver

  • Barrierehåndtering: Identifisere og vurdere farer ved eksponert havbruksdrift som grunnlag for design av barrierefunksjoner og elementer som skal forhindre, kontrollere eller redusere disse risikoene. Sikkerhetsbarrierer kan være organisasjonsmessige, fysiske/tekniske, eller menneskelige/operasjonelle. Utviklingen av effektive barrierefunksjoner vil bli basert på best practice fra industri med sammenliknbar eksponeringsgrad og/eller strukturer, samt analyse av tidligere ulykker. Utarbeide krav og spesifikasjoner for data fra OMRÅDE 2, og utvikle systemer for barrierehåndtering som bruker og transformerer disse data slik at de kan benyttes til overvåking av barriereytelse.
  • Automatiserte arbeidsoperasjoner og risiko: Analysere effekten av økt automatisering, fjernstyrt drift og autonome systemer på det generelle risikonivået for operasjoner i fiskeoppdrett, og mer spesifikt hvordan automatisering virker inn på operatørens arbeidssituasjon og beslutningstaking.
  • Risikohåndtering ved manuelle operasjoner: Utvikle HMS-krav og retningslinjer for arbeidsplassen under operasjoner som må utføres manuelt ved oppdrettsanlegg. Dette skal gjøres i samarbeid med regulerende myndigheter, og veiledende reguleringer fra fiskeri og offshore oljeindustri skal hentes inn og tilpasses havbruksindustrien.

Industriell relevans

Metoder, prosedyrer, retningslinjer og operasjonell praksis som blir utviklet vil bidra til tryggere drift ved eksponerte og konvensjonelle oppdrettsanlegg.