Teknologiske løsninger for sanntidsobservasjon av fysiologi- og adferdsdynamikk hos oppdrettsfisk

PhD-kandidat: Eirik Svendsen

Veiledere:

Førsteamanuensis Jo Arve Alfredsen (NTNU)
Førsteamanuensis Martin Føre (NTNU)
Professor Rolf Erik Olsen (NTNU)

Periode: Q3 2018 – Q3 2022


SalmonInsight er et fireårig forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd, og inkluderer SINTEF Ocean, NINA, NTNU Institutt for Teknisk Kybernetikk og Institutt for Biologi, Göteborgs Universitet og Sveriges Landbruksuniversitet. Hovedformålet med prosjektet er å finne ny kunnskap om hvordan fysiologi og stress i laks gjenspeiles i observerbare adferdsuttrykk.

SalmonInsight bygger på konseptet Precision Fish Farming (PFF) (Føre et al., 2017) som har til hensikt å legge til rette for økt bruk av teknologi innen fiskeoppdrett. Det er ventet at dette vil medføre bedre produksjonskontroll, fiskevelferd og redusert dødelighet.

SalmonInsight fokuserer på produksjon av atlantisk laks, og skal for industriell produksjon av denne arten svare på denne utfordringen gjennom å utforske nye teknologier til observasjon av adferdsuttrykk og kople måleresultatene til laksens fysiologi og stress, og derigjennom, velferd.

Gjennom uttesting og evaluering av kandidatteknologier i laboratorieskala på levende laks, skal de mest lovende løsningene til bruk i full skala velges ut. Teknologiene som ventes å ha størst nytteverdi for fullskala industriell produksjon skal deretter testes i et operativt miljø.

Data som samles inn skal analyseres og ses i sammenheng med tradisjonelle målinger for stress hos laks.