Ukategorisert

/Ukategorisert

Årsrapport 2018

Exposed er nå halvveis og her kan du lese mer om hva som er gjennomført i 2018. I andre halvdel av prosjektet skal kunnskapen omdannes til nyskapning. Last ned årsrapporten for EXPOSED.  

By | april 2nd, 2019|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Årsrapport 2018

Artikkelserie om EXPOSED i Fiskeribladet

Nå kan du lese mer om EXPOSED i en ny artikkelserie i Fiskeribladet/Tekfisk. Første artikkel ut kan du lese på Fiskeribladet. 

By | juli 9th, 2018|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Artikkelserie om EXPOSED i Fiskeribladet

Årsrapport 2017

I den ferske årsrapporten for 2017 kan du lese mer om hva som har skjedd i EXPOSED det siste året. I 2017 ble det presentert flere nye innovasjoner og oppdrettskonsepter som i stor grad ble drevet av muligheten for å søke utviklingskonsesjoner og de pågående utfordringene med lakselus. Mange av de 104 innsendte søknadene siktes inn mot eksponerte lokaliteter. SalMars Ocean Farm 1 var det første konseptet som ble godkjent. Partnere i EXPOSED har bidratt med betydelig forskning og utvikling til denne og andre nye oppdrettskonsepter. Selv med de nyeste løsningene på dagens anlegg er oppdrett og drift utfordrende og fortsatt svært aktuelt for forskning ved EXPOSED-senteret. Les hele årsrapporten her

By | april 9th, 2018|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Årsrapport 2017

Kompetansekrav for eksponert havbruk

Den raske teknologiutviklinga og fiskeoppdrett på mer eksponerte lokaliteter stiller nye krav til opplæring og kompetanse hos de som skal drifte anleggene.  Det er allerede i dag identifisert behov for krav som kommer i tillegg til de formelle kvalifikasjonskravene i regelverket. Årsaksanalyser av rømminger og personulykker i havbruksnæringa viser at "mangelfull opplæring" går igjen som en medvirkende årsak. God opplæring er derfor en viktig sikkerhetsfaktor, og arbeidernes kunnskaper og ferdigheter kan være avgjørende for om en operasjon gjennomføres slik at sikkerheten ivaretas for folk og fisk. I regi av EXPOSED ble det arrangert et arbeidsmøte i oktober 2017 hvor opplæring og kompetansekrav i eksponert havbruk ble satt på agendaen. Her ble kompetansekrav som bør stilles til dagens operasjoner, samt til fremtidig eksponert havbruk, diskutert. Følgende tema ble berørt: Avviksrapportering og hvordan denne kan brukes til læring Kvalitetssystemer med kompetansemodul for å dokumentere arbeidstakernes opplæring/kompetanse Kunnskapsoverføring (teori/praksis) Viktigheten av utstyrsspesifikk opplæring [...]

By | april 9th, 2018|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Kompetansekrav for eksponert havbruk

Hvor mye vannstrøm tåler laks på eksponerte lokaliteter?

I fremtidens lakseoppdrett vil flere anlegg befinne seg på eksponerte lokaliteter, hvor det i perioder kan være langt sterkere vannstrøm og kraftigere bølger enn det fisken opplever på tradisjonelle lokaliteter. Der er mange fordeler med å benytte eksponerte lokaliteter. Høyere utskiftning av vann sikrer tilstrekkelig oksygenmetning, og sørger for effektiv transport og fortynning av avfallsstoffer. Miljøpåvirkningen på den lokale naturen minker samtidig som forstyrrelser av kystnære aktiviteter unngås. For at eksponert oppdrett skal bli en suksess, kreves det utvikling av ny teknologi og infrastruktur. En enda viktigere forutsetning er forståelsen av laksens evne til å håndtere eksponerte omgivelser, dette for å sikre fiskens velferd og vekst.  

By | mars 9th, 2018|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Hvor mye vannstrøm tåler laks på eksponerte lokaliteter?

Koblet analyse av merd og brønnbåt

Forståelsen av krefter mellom fartøy og struktur øker når havbruksnæringen blir mer eksponert for vind, bølger og strøm. En analyse av krefter og integritet til fortøyningsliner, samt liner mellom fartøy og struktur bør derfor gjøres. For å øke kunnskapen om kontaktkrefter mellom fartøy og struktur er det gjennomført en studie i SIMA[1]. En studie av brønnbåt fortøyd til merd er gjennomført i SIMA ved å benytte en koblet SIMO-RIFLEX simulering for å finne bevegelser og kraftrespons til det koblede systemet. I studien benyttes regulære bølger og strøm. RIFLEX er benyttet til å modellere merd og fortøyningsliner. WAMIT er brukt for å finne hydrodynamiske koeffisienter til brønnbåten som er importert til SIMO i SIMA arbeidsbenk. Resultatet fra simuleringen vil bli publisert på ISOPE (28th International Ocean and Polar Engineering Conference), 10. – 15. juni i Sapporo, Japan. [1] www.sintef.no/programvare/sima/

By | mars 1st, 2018|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Koblet analyse av merd og brønnbåt

Verktøy for analyse av fôrflåter 

Havbruksnæringen jobber for å utnytte mer eksponerte lokaliteter. Det er da nødvendig for å gjøre mer avanserte analyser for fôrflåter. For å effektivt kunne beregne bevegelser og fortøyningskrefter fra fôrflåter har  EXPOSED-prosjektet P3 laget et verktøy for å effektivt kunne gjøre slike analyser.   Verktøyet består av en database med hydrodynamiske koeffisienter for fôrflåter og et brukergrensesnitt i arbeidsbenken SIMA2. SIMA er en arbeidsbenk for simulering og analyse av marine operasjoner og flytesystemer. Beregningene for et sett med flåtegeometrier ble utført ved bruk av SINTEF Oceans 3D panelmetode MULDIF. Beregningsprosessen ble automatisert for å enkelt kunne legge til nye forflåter. Viskøs demping i rull og stamp estimeres og brukes i MULDIF beregningene.   For å bruke verktøyet spesifiserer brukeren dimensjoner og masseegenskaper til fôrflåten som skal analyseres i SIMA, og verktøyet finner den nærmeste fôrflåten fra databasen. Brukergrensesnittet i SIMA gjør det enkelt å spesifisere værtilstand og parametere for fortøyning. Brukergrensesnittet i [...]

By | mars 1st, 2018|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Verktøy for analyse av fôrflåter 

To dager med erfaringsutveksling og prosjektoppdatering

Denne uken er nesten 70 personer samlet i Trondheim på EXPOSED-samling. Møtet er en god arena for erfaringsutveksling, prosjektoppdatering og læring. Denne gangen er også Fiskeridirektoratet, Sjøfartsdirektoratet og Arbeidstilsynet til stede for snakke om rammene for, og forvaltningen av fremtidens eksponerte oppdrettsnæring. Senere i uken blir det arrangert en egen samling for stipendiatene med bl.a. ekskursjon til oppdrettsanlegget til SINTEF ACE på Frøya.

By | mai 31st, 2017|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for To dager med erfaringsutveksling og prosjektoppdatering

Årsrapporten for 2016 er klar

Årsrapporten for EXPOSED 2016 er nå tilgjengelig. Her kan man lese om senterets planer og, ikke minst, resultater. I 2016 har det vært full prosjektaktivitet ved senteret. Åtte prosjekter har startet. Disse spenner mellom grunnleggende forskning og anvendte studier, innovasjonsaktiviteter, etablering av forskningsinfrastruktur, samt rekruttering av seks PhD-kandidater. Videre er det mange tilhørende prosjekter som gjennomfører ytterligere aktiviteter og som involverer enda flere kandidater. Det er fortsatt en stor interesse for målene i EXPOSED, både i næringen og politisk. Dette engasjementet er en kombinasjon av: En ambisjon om å øke lakseproduksjonen, såfremt miljøutfordringene blir adressert Økte laksepriser Lave oljepriser og leverandører til olje og gass-sektoren som ser etter andre industrier. Ønske fra både næringen og politikere om å utnytte kompetanse og kapasitet fra andre industrier til sjømat. Nye muligheter for oppdrettere til å søke om utviklingskonsesjoner som drivkraft for innovasjon mot tekniske konsepter for mer eksponert oppdrett. Temaet eksponert havbruk [...]

By | april 7th, 2017|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for Årsrapporten for 2016 er klar

EXPOSED ønsker fire nye partnere velkommen på senterets høstsamling

Sist uke ble årets andre store EXPOSED-samlingen avholdt i Trondheim med 60 deltagere. Her var hele konsortiet samlet, med industri- og forskningspartnere, for en gjennomgang av resultater, planer og videre fremgang i prosjektene. Seks stipendiater er nå ansatt, i tillegg til flere stipendiater i tilgrensende prosjekter. Samtidig hadde vi gleden av å kunne presentere fire nye partnere siden forrige samling i mai. Dette var DNV GL, Kongsberg Maritime Merchant Marine, Kongsberg Maritime Offshore og MacGregor Norway. Dette er alle bedrifter med solid erfaring innen sentrale felt for senteret og som vil forsterke EXPOSED med både kompetanse og evne til å realisere innovasjoner. Det er en stor verdi å kunne møtes på denne måten, sier senterleder Hans Bjelland som er fornøyd med engasjementet fra partnerne. Slike samlinger gir anledning til å diskutere sentrale utfordringer i havbruksnæringa og utveksle erfaringer og fremdrift i prosjektene. Vi har et felles ansvar for at forskningen [...]

By | november 7th, 2016|Ukategorisert|Kommentarer er skrudd av for EXPOSED ønsker fire nye partnere velkommen på senterets høstsamling