Bilde av oppdrettsmerd i sjø

Foto: Johan Wildhagen/Norges sjømatråd.

Nærings- og fiskeridepartementet vil finne ut om patentlandskapsanalyser kan bidra til å styrke og rette inn offentlige FoU-satsinger. De ba derfor Patentstyret om å lage landskapsanalyser sammen med norske forskningsmiljøer for å se om dette vil bedre forskningsresultater og redusere faren for feilprioriteringer.

Klarere bilde av patentlandskapet

Patentlandskapsanalyse kartlegger handlingsrommet rundt en bestemt teknologi. Landskapsanalysen viser patentaktiviteten i enkelte områder og antyder hvor man bør vurdere å investere forskningsmidler. For FoU-prosjekter kan det ha stor verdi å utføre landskapsanalyser i den innledende kartleggingen. Når kunnskapsgrunnlaget fra start også omfatter patenter kan man spare forskningsarbeid, finne mulige samarbeidspartnere, få økt kunnskap om industriens utviklingsarbeid og redusere antall feilinvesteringer ved at man retter arbeidet i en retning med større innovasjonsmuligheter.

Pilotprosjekt

Vi inviterte forskningsmiljøer til å delta i pilotprosjektet, og inngikk samarbeid med SFI EXPOSED om å lage en patentlandskapsanalyse innen marin teknologi knyttet til akvakultur.

Rapporten fra landskapsanalysen viser:

  • hvilke nasjoner som patenterer innenfor akvakultur (marin teknologi)
  • hvilket hovedfokus ulike nasjoner har innen dette fagområdet
  • hvem som er de største aktørene i de ulike geografiske områdene
  • våre betraktninger rundt de fremkomne resultatene

«2015 var et oppstartsår for SFI EXPOSED, hvor det var viktig å legge en strategi for forskningsaktivitetene videre. Vi hadde på forhånd identifisert seks forskningsområder som vil være sentrale for robuste, sikre og effektive havbruksoperasjoner på eksponerte lokaliteter. Patentstyrets analyserapport tar for seg de fire områdene som fokuserer på teknologisk innovasjon. Dialogen med Patentstyret underveis, og rapporten som nå foreligger vil være viktig for å prioritere aktiviteter og identifisere potensielle samarbeidspartnere.» Hans Bjelland, Senterleder SFI EXPOSED

Patentlandskapsanalyser i pilotfasen

I løpet av året vil pilotprosjektet avsluttes med leveranser av ytterligere landskapsanalyser innenfor fagområder som materialteknologi, prosesskjemi, immunoterapi og lakselus.

Hele analysen kan leses hos Patenstyret.